Powiat Białostocki


Powiat Białostocki

Starostwo Powiatowe w Białymstoku
ul. Borsucza 2
15-569 Białystok
tel. (0-85) 740-39-51
fax. (0-85) 740-39-82
e-mail: starosta.bia@powiatypolskie.pl

Gminy wchodzące w skład powiatu: Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Juchnowiec Kościelny, Łapy Michałowo, Poświętne, Supraśl, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Wasilków, Zabłudów, Zawady.

Charakterystyka powiatu białostockiego
Powiat białostocki leży w środkowo - wschodniej części w makroregionie Niziny Północno -Podlaskiej oraz w mezoregionie Wysoczyzny Białostockiej, Wysoczyzny Wysoko - Mazowieckiej i Wysoczyzny Górnej Narwi. Siedzibą powiatu jest Białystok, stolica Województwa Podlaskiego a zarazem największe miasto w Polsce północno - wschodniej. Przez powiat biegnie wiele międzynarodowych szlaków komunikacyjnych.

Infrastruktura: Łączna długość sieci wodociągowej rozdzielczej w całym powiecie wynosi 1154,6km., kanalizacyjnej - 261,6km, gazowej - 342,56km. i cieplnej - 44,3 km. W powiecie funkcjonuje 14 oczyszczalni ścieków: 10 biologicznych o łącznej przepustowości 13255 m3/dobę oraz 4 z podwyższonym usuwaniem biogenów o przepustowości 3090 m3/dobę.

Gospodarka: W Powiecie Białostockim zarejestrowanych było pod koniec 2001 roku 9693 podmioty gospodarcze, z czego 222 należało do publicznego sektora własności, a 9471 znajdowało się w rękach prywatnych. W powiecie znajduje się 149732 ha. użytków rolnych. Szczegółowy stan ewidencji gruntów i kierunki wykorzystywania powierzchni przedstawia wykres.

Kultura, oświata, sport: W Powiecie Białostockim funkcjonuje 70 szkół podstawowych, 19 gimnazjów, 22 szkoły średnie oraz 2 policealne. W wyżej wymienionych szkołach uczy się 20.8 tys. uczniów.

Walory turystyczne powiatu: Powiat Białostocki jest regionem atrakcyjnym pod względem turystycznym. Rozwojowi tego sektora gospodarki sprzyja nieskażone środowisko naturalne, dobrze rozwinięta baza noclegowo - gastronomiczna, korzystne połączenia komunikacyjne oraz liczne atrakcje turystyczne. Odwiedzający może skorzystać z licznych szlaków turystycznych, ścieżek edukacyjnych czy innych równie atrakcyjnych tras.
W Powiecie Białostockim 100299,4 ha. stanowią powierzchnie o szczególnych walorach przyrodniczych. Jest to 33,6% ogólnej powierzchni. Z czego na Parki Narodowe przypada 6298 ha., rezerwaty przyrody - 2630,1 ha., parki krajobrazowe - 53768,6 ha., obszary chronionego krajobrazu 40075 ha., użytki ekologiczne - 118,6 ha. Ponadto w powiecie znajduje się 171 pomników przyrody.

Atrakcje przyrodnicze:
1. Narwiański Park Narodowy - chroni naturalną bagienną dolinę rzeki Narwi, z silnie rozbudowanym systemem koryt rzecznych, często zwany "Polską Amazonią". Utworzono go w 1996 roku. Stanowi ostoję wielu gatunków zwierząt, szczególnie ptactwa wodnego.
2. Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej - jest to wielki kompleks leśny, pozostałość rozległych puszcz oddzielających niegdyś Koronę Polską od Wielkiego Księstwa Litewskiego. Posiada wiele gatunków borealnych.
3. Rezerwaty przyrody w Powiecie Białostockim:
* Gorbacz - powstał w 1968 roku, rezerwat torfowiskowy, zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych torfowisk niskich i wysokich.
* Budzisk - powstał w 1970 roku, fragment Puszczy Knyszyńskiej z zbiorowiskami grądowymi i torfowiskowymi.
* Karczmisko - powstał w 1971r., celem zachowanie w naturalnym stanie zbiorowisk leśnych charakterystycznych dla Puszczy Knyszyńskiej.
* Jesionowe Góry - powstał w 1987r., fragment Puszczy Knyszyńskiej o wysokim stopniu naturalności.
* Kulikówka - pow. 1987r., florystyczny, fragment łęgów doliny strumienia Kulikówka w Puszczy Knyszyńskiej.
* Krzemianka - pow. 1987r., fragment Puszczy Knyszyńskiej o wysokim stopniu naturalności, z kopalniami krzemienia.
* Krzemienne Góry - pow. 1987r., występują tu zbiorowiska leśne Puszczy Knyszyńskiej znajdujące się na wale kemowym.
* Surażkowo - pow. 1987r., rozległy kompleks torfowcowy na obrzeżu doliny rzeki Sokołdy.
* Jałówka - pow. 1990r., fragment Puszczy Knyszyńskiej z charakterystycznym układem geomorfologicznym.
* Bahno w Borkach - pow. 1990r., zachowane zbiorowiska torfowiskowe o charakterze borealnym.
* Las Cieliczański - pow. 1990r., fragment Puszczy Knyszyńskiej o wysokim stopniu naturalności.
* Szelągówka - pow. 1995r., zachowanie w naturalnym stanie borów sosnowych występujących na rozległym polu wydmowym w widłach rzeki Biebrzy i Narwi.
* Chomontowszczyzna - pow. 1999r., fragment Puszczy Knyszyńskiej o wysokim stopniu naturalności, stanowiącego ostoję wolnożyjącego żubra.
* Taboły - pow. 1999r., fragment Puszczy Knyszyńskiej z borem mechowiskowym i borem świerkowym torfowcowym.

Szlaki turystyczne:
Piesze:
* Zygminta Glogera.
* Łukasza Górnickiego.
* Kolejarzy.
* Królowej Bony.
* Nadnarwiański.
* Podlaski Szlak Bociani.
* Włodzimierza Puchalskiego.
* Włókniarzy.
Rowerowe.
* Obwodnica Rowerowa Narwiańskiego Parku Narodowego.
* Szlak Pielgrzymi.
* Szlak Światowida.
* Ścieżka rowerowa Kleosin - Niewodnica Koryncka.
* Obwodnica wokół Białegostoku.
Kajakowe.
* Pradoliną Narwi.
* Rozlewiskami Narwi.
* Trasa Okrężna.
Szlak Maryjny
Białystok - 15 km - Supraśl - 12 km - Sokołda - 52 km - Różanystok - 61 km - Święta Woda - 45 km - Krypno - 47 km - Juchnowiec - 10 km - Białystok

Polecane firmy:

ul. Główna 53 A lok.11, Łapy
tel. 857332356 , 668674111
rejestracja@bcam.pl
ul. Białostocka 20a, Michałowo
tel. 857179211 , 669996133
recepcja@zajazd-michalowo.pl
GOSPODA I ZAJAZD W MICHAŁOWIE - Logo
ul. Powstania Styczniowego 10, Choroszcz
tel. 857332356 , 668674111
rejestracja@bcam.pl
ul. Kryńska 32, Wasilków
tel. 857186555 , 509116328
wamed.zoz@gmail.com
PRZYCHODNIA LEKARSKA WA-MED WASILKÓW - Logo