Szukaj w:

Powiat Grajewski


Powiat Grajewski

Władze samorządowe powiatu:
Starosta Grajewski - Jarosław Augustowski
Przewodniczący Rady - Stanisław Kossakowski
Starostwo Powiatowe w Grajewie ul. Strażacka 6a
19-200 Grajewo
tel. (0-86) 273-84-63
fax. (0-86) 273-84-62
e-mail: starostwograjewo@poczta.onet.pl
Gminy wchodzące w skład Powiatu Grajewo: Grajewo, Grajewo - miasto, Radziłów, Rajgród, Szczuczyn, Wąsocz.Charakterystyka powiatu grajewskiego

Powiat Grajewski leży w zachodniej części województwa podlaskiego, otoczony jest od zachodu Wysoczyzną Kolneńską, zaś od wschodu Kotliną Augustowską. Tereny na północ stanową południową część Pojezierza Ełckiego. Przez powiat przebiegają główne linie komunikacyjne - linia kolejowa, droga Białystok - Ełk - Gołdap, oraz Warszawa - Łomża - Augustów. Krajobraz urozmaicony jest od północy jeziorami - Rajgrodzkie, Dręstwo, Toczyłowskie, Mierucie, natomiast od wschodu teren pokryty jest zadrami i bagnami wchodzącymi w skład Biebrzańskiego Parku Narodowego i jego otuliny. Wszystkie rzeki powiatu są dopływami Biebrzy.

Historia

Infrastruktura

Łączna długość sieci wodociągowej rozdzielczej w powiecie Grajewo wynosi 259,km., kanalizacyjnej - 55,8km., cieplnej - 22,2km., zaś nie ma rozdzielczej sieci gazowej. W powiecie funkcjonuje 4 biologiczne oczyszczalnie ścieków o łącznej przepustowości 7100 m3/dobę.

Gospodarka

Większość mieszkańców utrzymuje się z pracy na roli. Dominują gospodarstwa indywidualne. Rolnicy specjalizują się w produkcji zbóż i ziemniaków oraz w hodowli bydła szczególnie mlecznego. W powiecie Grajewo jest kilka większych zakładów produkcyjnych przemysłu rolno - spożywczego, budowlanego oraz odzieżowego. Dominują niewielkie zakłady usługowo - handlowe. W sumie na tym obszarze funkcjonuje 3276 podmiotów gospodarczych, z których 111 należy do publicznego sektora własności, reszta znajduje się w rękach prywatnych.

Kultura, oświata, sport

W powiecie Grajewo funkcjonuje 28 szkół podstawowych, 9 gimnazjów, 16 szkół średnich oraz 2 policealne. Do szkół uczęszcza łącznie 10,5 tys. uczniów. Szerzeniem kultury zajmują się miejskie i wiejskie ośrodki kultury, które oprócz prowadzenia zespołów muzycznych, tanecznych oraz różnych kół zainteresowań organizują różne imprezy i festyny. Zajmują się również promocją regionu oraz rękodzieła ludowego.


Walory turystyczne gminy

Część powiatu Grajewo położona jest w obrębie Biebrzańskiego Parku Narodowego oraz jego otuliny. Do innych niewątpliwych atrakcji turystycznych zaliczyć można liczne jeziora oraz rzeki. Powiat oferuje wiele atrakcyjnych form spędzenia wolnego czasu. W gminie są doskonałe warunki do uprawiania turystyki pieszej, wodnej i rowerowej.


Atrakcje przyrodnicze:
1. Biebrzański Park Narodowy.
2. Pomnik przyrody - aleja długości 1030 m położona na trasie Wojewodzin - Wierzbowo, znajduję się na niej 200 sztuk pomnikowych drzew.
3. Jeziora: Toczyłowo, Mierucie, Rajgrodzkie,
4. Rzeka Ełk - jest to dopływ prawobrzeżny Biebrzy.
5. Rezerwat przyrody:
* Czerwone Bagno - naturalne zespoły roślinności leśnej, bagiennej i torfowiskowej; pierwsza chroniona w Polsce ostoja łosia.
* Czapliniec Bełda - faunistyczny, utworzony w 1958 roku w celu ochrony miejsc gniazdowania czapli siwej.
* Ławski Las I - leśny, utworzony w 1998 roku w celu zachowania fragmentów olsu i łęgu jesinowo - olszowego.
* Ławski Las II - leśny, utworzony w 1998 roku w celu zachowania fragmentów olsu i łęgu jesinowo - olszowego.
6. Pojezierze Rajgrodzkie - obszar chronionego krajobrazu utworzony w 1982 roku, zachowanie obszarów o wysokich walorach przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych i wypoczynkowych.
7. 19 pomników przyrody.

Szlaki turystyczne: