Powiat Moniecki


Powiat Moniecki

Starostwo Powiatowe w Mońkach

ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. (0-85) 716-21-96
fax. (0-85) 716-29-23
www.monki.podlaskie.com
e-mail: monki@podlaskie.com

Gminy wchodzące w skład powiatu: Goniądz, Jasionówka, Jaświły, Knyszyn, Krypno, Mońki, Trzcianne.

Wiadomości ogólne o powiecie Mońki

Powiat Moniecki leży u zbiegu Biebrzy i Narwi, w centralnej części województwa podlaskiego, wśród bardzo cennych pod względem przyrodniczym i ekologicznym obszarów. Od zachodu znaczne połacie powiatu obejmuje Biebrzański Park Narodowy, część wschodnia wchodzi w skład Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej, krańce południowe stanowią natomiast fragment Obszaru Chronionego Krajobrazu "Doliny Narwi" i stykają się z otuliną Narwiańskiego Parku Narodowego. Niewątpliwym walorem powiatu są obiekty o szczególnym znaczeniu przyrodniczym. Zajmują one powierzchnię 44479,5 ha (32,1% ogólnej powierzchni).

Historia

Infrastruktura

Łączna długość sieci wodociągowej rozdzielczej w powiecie wynosi 494,4 km, kanalizacyjnej - 71,2 km, cieplnej - 8 km, natomiast nie ma zbiorczej sieci gazowej. W powiecie funkcjonuje 7 oczyszczalni ścieków: 5 biologicznych i 2 z podwyższonym usuwaniem biogenów o łącznej przepustowości 4233 m3/dobę.

Gospodarka

W powiecie Mońki znajduje się ogólnie 79214 ha użytków rolnych. Kierunki wykorzystywania powierzchni przedstawia poniższy wykres. (wykres) Jest to powiat o charakterze typowo rolniczym. Rozwojowi rolnictwa sprzyja nieskażone środowisko i dogodne warunki klimatyczno - glebowe. Uprawia się głównie zboża i ziemniaki oraz hoduje bydło mleczne i trzodę chlewną, ponadto rozwija się tu drobny przemysł przetwórstwa rolnego.
W powiecie Mońki zarejestrowanych było w grudniu 2001 roku 2372 podmioty gospodarcze, w tym 113 z publicznego sektora własności i 2259 prywatnego sektora. W powiecie działa również też rozwinięte zaplecze biznesowe (m. in.: liczne podmioty gospodarcze, Centrum Wspierania Biznesu, banki, urząd skarbowy itp.). W gminach Jaświły i Jasionówka funkcjonują Zrzeszenia Producentów Rolnych, zaś w Mońkach - Zespół Doradztwa Rolniczego, Centrum Wspierania Biznesu. Prócz tego w powiecie organizowane się liczne imprezy o charakterze gospodarczym i zasięgu ogólnokrajowym m.in.: Targi Produktu Lokalnego Gmin Województwa Podlaskiego "Sto Pomysłów dla Biebrzy", Dni Ziemniaka (wystawa maszyn i urządzeń rolniczych, seminaria i wykłady dla producentów ziemniaków, poletka demonstracyjne z różnymi odmianami ziemniaków), Wystawa - Sprzedaż Ogierów zimnokrwistej rasy sokólskiej.

Kultura, oświata, sport

W Twierdzy organizowane są warsztaty malarskie, poza tym działa otwarte w 1998r. Muzeum Twierdzy Osowiec. W powiecie monieckim funkcjonuje 32 szkoły podstawowe, 9 gimnazjów i 10 szkół średnich, ponadto są dwie szkoły policealne. W szkołach uczy się łącznie 7,9 tys. uczniów.

Walory turystyczne gminy

Powiat moniecki jest jednym z ciekawszych zakątków województwa podlaskiego. Do przyjazdu zachęcają nie tylko unikalne walory przyrodnicze i krajobrazowe Doliny Biebrzy, ale i zabytkowy zespół fortyfikacji carskich z przełomu XIX i XX wieku.

Atrakcje przyrodnicze:
Biebrzański Park Narodowy - najcenniejszym obiektem powiatu jest utworzony w 1993 roku Biebrzański Park Narodowy. Jest to jedyny w tej części kontynentu naturalny obszar bagienny, z unikalną, charakterystyczną dla tego typu terenów florą i fauną. Największy w Polsce park narodowy leży w dorzeczu Biebrzy, drugim pod względem wielkości po Bugu dopływu Narwi. Dużym zagrożeniem dla tego obszaru jest powolne odwodnienie terenu, proces ten może doprowadzić do wypierania zbiorowisk bagiennych przez roślinność charakterystyczną dla obszarów suchych, by temu zapobiec stosuje się ochronę czynną. Obszar ten ma rekomendacje do uznania go za obiekt Światowego Dziedzictwa Ludzkości wydany przez Komisję Parków Narodowych i Obszarów Chronionych IUCON.
Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. Witolda Sławińskiego - cenny pod względem turystycznym i naukowym. Utworzono go w 1988 roku w celu ochrony naturalnych zespołów leśnych, dolin rzecznych oraz źródlisk w niezmienionych przez cywilizację formach.
Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Biebrzy - utworzono do w 1982 roku, w celu zachowania w stanie naturalnym dolin Biebrzy, stanowiących strefę ochronną w środkowej części Biebrzańskiego Parku Narodowego.
Wielki Las - rezerwat przyrody utworzony w roku 1990 w celu zachowania fragmentów Puszczy Knyszyńskiej charakteryzującej się dużym stopniem naturalności oraz z roślinnością o charakterze borowym.

Szlaki turystyczne:

1. Rowerowe.
* Goniądz - Wólka Piaseczna - wieś Osowiec - Twierdza Osowiec - Goniądz
* Goniądz - Wólka Piaseczna - Kapice - Przechody - Białogrądy - wieś Osowiec - Wólka Piaseczna - Goniądz
2. Piesze.
* Terenowy Ośrodek Edukacyjny
* Szlak czerwony Barwik - Gugny
* Szlaki Czerwonego Bagna (Grzędy)
3. Samochodowe.
* Biebrzańska pętla - Goniądz - Osowiec - Strękowa Góra - Wizna - Burzyn - Brzostowo - Radziłów - Osowiec - Goniądz.
4. Kajakowe.
* Dolistowo - Goniądz
* Goniądz - Osowiec

Zabytki:
Twierdza Osowiec - Najcenniejszym zabytkiem powiatu jest znajdująca się na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego Twierdza Osowiec. Jest to ogromny system fortyfikacji carskich z przełomu XIX i XX wieku. Mimo wielu ataków twierdza nigdy nie została zdobyta. Od chwili wybudowania w 1892 roku miała strategiczne położenie, bowiem zamykała jedyną przeprawę przez bagna Biebrzańskie. Jej znaczenie strategiczne dostrzeżono zarówno w trakcie pierwszej, jak i drugiej wojny światowej. Z Twierdzą związane jest kilka ciekawych legend, m.in.: o ukrytym i nigdy nie odnalezionym skarbie II pułku syberyjskiego, czy czarnej damie.

Polecane firmy:

ul. Korycińska 36, Jasionówka
biuro@ejzamojtuk.pl
EJ ZAMOJTUK SP. Z O.O. - Logo