Goniądz


Goniądz - 1 Goniądz - 2
Władze samorządowe gminy: Burmistrz - Jerzy Ryszkowski Przewodniczący Rady - Tadeusz Kulikowski Urząd Miejski Goniądz Pl. 11 Listopada 38 19-110 Goniądz tel. (0-86) 272-00-43 fax. (0-86) 270-03-72 Miejscowości należące do gminy Goniądz: Białosuknia, Budne, Budne-Żarnowo, Dawidowizna, Doły, Downary, Gajówka, Goniądz, Klewianka, Kramkówka Duża, Kramkówka Mała, Krzecze, Łazy, Mierkienniki, Olszowa Droga, Osowiec, Owieczki, Piwowary, Płochowo, Popławy, Puste, Smogorówka Dolistowska, Smogorówka Goniądzka, Szafranki, Uścianek, Wojtówstwo, Wólka Piaseczna, Wroceń. Wiadomości ogólne o gminie Goniądz Gmina Goniądz leży w północnej części powiatu monieckiego. Siedzibą gminy jest miasto Goniądz położone na wzgórzu stanowiącym krawędź Wysoczyzny Goniądzkiej, stromo w tym miejscu opadającej nad brzeg Biebrzy. Jest to dobre miejsce wypadowe do zwiedzania Biebrzańskiego Parku Narodowego. Dużą część gminy stanowią obszary o szczególnych walorach przyrodniczych. Zajmują one 23328 ha, stanowi to 61,9% ogólnej powierzchni. Z tego na Biebrzański Park Narodowy przypada 22087 ha, a na obszary chronionego krajobrazu 1241 ha. Historia Pierwsza wzmianka o osadzie pochodzi z 1358 roku. Strategiczne położenie miejscowości sprawiało, że była ona tematem licznych sporów w XIV - XV wieku między książętami mazowieckimi a Litwą. W 1426r. zajął je wielki książe litewski Witold. Lokacji miasta na prawie magdeburskim dokonano w 1547 roku. Z XVI wieku zachował się układ przestrzenny: okazały rynek kwadratowy (z odchodzącymi od niego sześcioma ulicami) i 11 przedmieść. W wyniku unii lubelskiej Goniądz, podobnie, jak całe województwo podlaskie przeszło do Korony Polskiej. W tym czasie Goniądz pełnił rolę portu rzecznego. Stąd spławiano produkty leśne i rolne z północnego Podlasia do Gdańska. Większość mieszkańców zajmowała się rolnictwem, byli też i tacy, co trudnili się handlem i rzemiosłem. Istniał w Goniądzu cech piwowarów, rybaków i szewców. Z początkiem XVII w. działało tu 7 młynów i folusz. Po wojnach szwedzkich miasto bardzo podupadło. Po wojnach szwedzkich bardzo podupadło. W 1795 roku Goniądz znalazł się pod zaborem pruskim, a w 1807 na mocy traktatu w Tylży został włączony do Rosji. W 1919 roku powrócił w granice Polski. Infrastruktura Z sieci wodociągowej korzysta w Goniądzu 1,7 tys. mieszkańców (92,1% ogółu mieszkańców), natomiast z sieci kanalizacyjnej 0,7 tys. mieszkańców (35,4%). Miasto posiada biologiczną oczyszczalnię ścieków o przepustowości 400 m3/dobę. Gospodarka W gminie zarejestrowanych jest 368 podmiotów gospodarczych, z tego 19 należy do publicznego sektora własności a 349 znajduje się w rękach prywatnych. Najwięcej przedsiębiorstw zajmuję się handlem. Goniądz jest lokalnym ośrodkiem rolnictwa i usługowy dla rolnictwa. Kultura, oświata, sport W Goniądzu odbywa się Festiwal Przyrodniczy "Dni Dzikich Łąk". Zjeżdżają się na niego turyści z całej Polski. Mogą oni na własne oczy oglądać biebrzańską przyrodę, również te znajdującą się w słynnym rezerwacie Czerwone Bagna. Walory turystyczne gminy Atrakcje przyrodnicze: * Biebrzański Park Narodowy. * Rzeka Biebrza. * Rezerwat Czerwone Bagno. Szlaki turystyczne: Szlaki rowerowe: * Goniądz - Wólka Piaseczna - wieś Osowiec - Twierdza Osowiec - Goniądz * Goniądz - Wólka Piaseczna - Kapice - Przechody - Białogrądy - wieś Osowiec - Wólka Piaseczna - Goniądz Szlaki kajakowe: * Dolistowo - Goniądz. * Goniądz - Osowiec. Zabytki: * Pierwotny układ urbanistyczny z dużym rynkiem. * Kościół parafialny - Kościół neobarokowy zbudowany w latach 1922-24, bazylikowy z pseudotranseptem, ośmioboczną kaplicą i dwuwieżową fasadą. * Neogotycka kaplica cmentarna z 1907r. * Kapliczka św. Floriana z 1864r. - mieszcząca się na najwyższym miejscu w Goniądzu). * Kilkanaście domów z przełomu XIX i XX w. * Drewniany młyn z końca XIX wieku.

Polecane firmy:

ul. Kościuszki 21, Goniądz
tel. 857380054
ul. Aleja Niepodległości 11B lok.A, Mońki
tel. 857164477 , 604535972
mmstojak@wp.pl
Kramkówka Mała
tel. 857162137
Peńskie
tel. 856641386 , 534794444
komnatabursztynowa@op.pl
ul. Tykocka 4, Knyszyn
tel. 857167591