Powiat Siemiatycki


Powiat Siemiatycki

Władze samorządowe powiatu: Starosta Siemiatycki - Jan Zalewski Przewodniczący Rady - Krzysztof Moczulski Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach ul. Legionów Piłsudskiego 3 17-300 Siemiatycze tel. (0-85) 655-27-11 fax. (0-85) 655-25-25 www.siemiatycze.pl e-mail: powiat@siemiatycze.pl Gminy wchodzące w skład Powiatu Suwalskiego: Drohiczyn, Dziadkowice, Grodzisk, Mielnik, Milejczyce, Nurzec Stacja, Pereljewo, Siemiatycze. Wiadomości ogólne o powiecie Siemiatycze Powiat Siemiatycze leży w południowej części województwa podlaskiego, w dolinie środkowego Bugu, na Wyżynie Drohiczyńskiej, na obszarze "Zielonych Płuc Polski". Przez region przebiegają ważne szlaki komunikacyjne m.in. droga międzynarodowa nr 19 Białystok - Siemiatycze - Lublin. Siemiatycze współpracują z niemieckim Powiatem Oberhavel oraz z Rejonem Kamienieckim na Białorusi w dziedzinie turystyki, kultury, gospodarki. Historia Dużą rolę w kształtowaniu historii tego obszaru odegrała rzeka Bug. Na losy regionu miały wpływ różne narodowości, kultury i wyznania: polska, ruska, żydowska, ormiańska. Pierwsze ślady bytności człowieka na tym obszarze sięgają epoki kamienia, świadczą o tym stanowiska archeologiczne znajdujące się m.in. w Słochach Annopolskich, Turnie Dużej, Zajęcznikach, Drohiczynie, Wólce Zamkowej. We wczesnym średniowieczu wokół rzeki Bug, która odgrywała rolę szlaku komunikacyjnego miedzy Polską a Rusią zaczęły powstawać pierwsze grody. Najważniejszym ośrodkiem o znaczeniu ponadregionalnym był Drohiczyn. Do XIV wieku tereny te były pod wpływami ruskimi. W XIII i XIV wieku o ziemie nadburzańskie z uwagi na ich strategiczne położenie toczyły się liczne spory między Polską, Rusią i Litwą. Nieporozumienia powodowały również najazdy tatarskie i krzyrzackie. Okres największej świetności przypada na wiek XV i XVI, do rozwoju przyczynił się głównie przebiegający przez te tereny "szlak królewski", łączący Kraków z Wilnem. W 1520 roku ziemie obecnego powiatu weszły w skład województwa podlaskiego ze stolicą w Dorohiczynie. W momencie przyłączenia tych ziem do Korony maleje ich prestiż. Po trzecim rozbiorze Polski ziemia siemiatycka wchodzi w skład Prus, a po traktacie w Tylży zostaje włączona do Cesarstwa Rosyjskiego. W tym czasie z uwagi na dobre połączenia komunikacyjne region przeżywa okres koniunktury. Natomiast w okresie międzywojennym ziemie te przeżywały zastój, z którego starały się wyjść w okresie powojennym. Przywrócenie Siemiatyczom rangi miasta powiatowego stwarza szansę rozwoju kulturalnego, gospodarczego i społecznego. Infrastruktura W powiecie siemiatyckim infrastruktura techniczna znajduje się na wysokim poziomie. Łączna długość sieci wodociągowej rozdzielczej wynosi 684,3km., kanalizacyjnej - 28,6km., cieplnej - 11,2km., sieci gazowej - 103,1. W powiecie funkcjonuje 3 biologiczne oczyszczalnie ścieków o łącznej przepustowości 14266 m3/dobę. Gospodarka Powiat Siemiatycze jest regionem rolniczym ponad połowa powierzchni stanowią użytki rolne. W uprawach dominują zboża, mniejszą rolę odgrywa produkcja ziemniaków, roślin pastewnych i przemysłowych oraz warzyw. Gospodarstwa zajmują się również hodowlą bydła, głównie mlecznego. W regionie brakuje dużych zakładów przemysłowych, przeważają przedsiębiorstwa zajmujące się przemysłem rolno - spożywczym (mleczarstwo, mrożonki, produkcja lodów). Dobrze jest rozwinięty sektor handlu i usług. Kultura, oświata, sport W powiecie funkcjonuje 27 szkół podstawowych, 10 gimnazjów oraz 12 szkół średnich. Do szkół uczęszcza łącznie 8,9 tys. uczniów. Organizacją życia kulturalnego powiatu siemiatyckiego zajmują się Miejskie i Gminne domy kultury. Organizują one liczne imprezy cykliczne, mające na celu kultywowanie lokalnego folkloru. W regionie działają zespoły ludowe popularyzujące folklor. Ponadto rozwija się twórczość ludowa: kowalstwo, wikliniarstwo, rzeźbiarstwo, hawciarstwo i inne. Stałe imprezy kulturalne regionu: * 1. Ogólnopolski Turniej Tańca Narodowego w Formie Towarzyskiej "O Podlaską Szyszkę" (trzeci weekend września, Siemiatycze). * Siemiatyckie Dni Kultury. * Nadbużańskie Prezentacje Orkiestr Dętych (Siemiatycze, odbywa się od 1992 r. w czerwcu). * Prezentacje Kultury Polskich Kresów "Nie Rzucim Ziemi" (początek lipca, miejski amfiteatr nad zalewem w Siemiatyczach). * Ogólnopolski Zlot Motorowerów i Motocykli MOTORIADA. * Ogólnopolskie Zawody Wędkarskie im. Jana Frączka o puchar Przewodniczącego NSZZ "Solidarność". * "Muzyczne Dialogi nad Bugiem"- Ogólnopolskie Prezentacje Kultury Mniejszości Narodowych. * "Dni Mielnika". * Międzynarodowy Dzień Folkloru - impreza gromadząca zespoły śpiewacze, kapele, twórców ludowych (Drohiczyn, koniec maja). * "Dni Drohiczyna" (koniec lipca). * Dziecięcy Festiwal Piosenki Religijnej w Siemiatyczach (koniec czerwca). Położenie nad rzeką Bug sprawia, że powiat jest bardzo atrakcyjny pod względem turystycznym. Atrakcje przyrodnicze: 1. Rezerwaty przyrody: * Koryciny - powstał w 1975 roku, powstał w celu zachowania w naturalnym stanie zbiorowisk leśnych grabowo - dębowych charakterystycznych dla Wyżyny Drohickiej. * Sokóle - powstał w 1990 roku, ma na celu zachowanie w naturalnym stanie fragmentu dawnej Puszczy Nurzeckiej. 2. Rzeka Bug. 3. Puszcza Mielnicka. 4. Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Bugu. 5. Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Bugu i Nurca. Szlak turystyczny: Zabytki:

Polecane firmy:

ul. Cmentarna 28, Bargłów Kościelny
tel. 876424075
ul. Upalna 1A LOK.88, Białystok
tel. 856546480
ul. Jurowiecka 88, Wasilków
tel. 857185130
karten@karten.com.pl
ul. Aleja Jana Pawła II 7+9, Białystok
tel. 857436068
sklpe@odd-i.pl
ul. 1000-Lecia PP 32, Dąbrowa Białostocka
aturbo@wp.pl