Powiat Bielski


Powiat Bielski

Władze samorządowe powiatu: Starosta Bielski - Jerzy Snarski Przewodniczący Rady - Władysław Jagiełło Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim ul. Mickiewicza 46 17-100 Bielsk Podlaski tel. (0-85) 730-81-10 fax. (0-85) 730-81-12 www.powiatbielski.cp.pl e-mail: starosta.bbi@powiatypolskie.pl Podstawowe dane o powiecie: Powierzchnia: 1385km2 Liczba mieszkańców: * Ogółem - 63148 * Miast - 31423 liczba gmin wchodzących w skład powiatu: 8 Gminy wchodzące w skład powiatu: Bielsk Podlaski, Bielsk Podlaski - miasto, Boćki, Brańsk, Brańsk - miasto, Orla, Rudka, Wyszki. Charakterystyka powiatu bielskiego Powiat Bielski ze stolicą w Bielsku Podlaskim leży w południowo - zachodniej części województwa Podlaskiego, w obrębie "Zielonych Płuc Polski". Położony jest on na Równinie Bielskiej, która od północy sąsiaduje z Doliną Górnej Narwi a od wschodu z Puszczą Białowieską. Historia Infrastruktura Łączna długość sieci wodociągowej rozdzielczej w powiecie Bielsk Podlaski wynosi 632,5km., kanalizacyjnej - 69,7km., cieplnej - 26,4km., zaś rozdzielczej sieci gazowej - 9,4km. W powiecie funkcjonuje 5 biologicznych oczyszczalni ścieków o łącznej przepustowości 12925 m3/dobę. Gospodarka Najważniejszym centrum gospodarczym regionu jest Bielsk Podlaski, tutaj zlokalizowane są największe przedsiębiorstwa. W powiecie zarejestrowanych było pod koniec 2001 roku około 4.820 podmiotów gospodarczych, z czego 147 należało do sektora publicznego, reszta stanowiła własność prywatną. Najwięcej w regionie jest przedsiębiorstw zajmujących się przetwórstwem zbożowym. Na drugim miejscu są zakłady zajmujące się obróbką drewna. Powiat Bielski posiada około 600 sklepów, w większości są to sklepy spożywcze. Powiat bielski oraz tworzące go gminy oferują warunki sprzyjające podjęciu współpracy gospodarczej oraz możliwości tworzenia nowych firm i instytucji z otoczenia biznesu. Powiat Bielski ma charakter rolniczy, ale posiada warunki do rozwoju przemysłu rolno - spożywczego. Jego atutem są szlaki komunikacyjne łączące Zachód ze Wschodem oraz Północ z Południem Europy. Użytki rolne w powiecie bielskim zajmują 99.959 ha. W powiecie przeważają gleby IV klasy bonitacyjnej (ok. 50%), zaś gruntów V kl. jest - 26%, VI i VII - 10% a III - 14%. Grunty I i II kl. nie występują. Zarejestrowanych jest ponad 14 tys. gospodarstw o powierzchni ponad 1 ha. Średnia wielkość gospodarstwa wynosi około 8,81 ha. Gospodarstwa rolne nastawione są na uprawę zbóż i hodowlę zwierząt zwłaszcza bydła. Hodowla bydła nastawiona jest głównie na produkcję mleka, ale są również gospodarstwa posiadające stada mięsno - mleczne. Na wsi można zaobserwować powolny proces starzenia się ludności oraz niepokojące zjawisko migracji mieszkańców ze wsi do miast. Pod koniec sierpnia 2001 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku Podlaskim było zarejestrowanych 3.081 osób bezrobotnych. W listopadzie 2001 roku stopa bezrobocia wyniosła 9,6%, zatem była niższa w porównaniu do poziomu bezrobocia odnotowanego w całym województwie - 14,6% oraz stopy bezrobocia w skali kraju - 16,8%. Kultura, oświata, sport W regionie działa sześć szkół zawodowych, cztery z nich funkcjonuje w Bielsku Podlaskim, jedna w Rudce oraz jedna w Brańsku. Centrum edukacji jest miasto Bielsk Podlaski. Funkcjonuje tu sześć szkół podstawowych, trzy gimnazja oraz cztery licea ogólnokształcące. Młodzież ma możliwość rozwijania zainteresowań muzycznych w Państwowej Szkole Muzycznej I Stopnia. Miasto może również poszczycić się Policealnym Studium Ikonograficznym, jedyną placówką tego typu w kraju. W szkołach powiatu bielskiego uczy się około 4.500 uczniów, których uczy około 300 nauczycieli. Większość obiektów oświatowych wymaga bieżących remontów. W powiecie bielskim nie ma szkół wyższych. Absolwenci szkół średnich muszą wyjeżdżać do większych ośrodków, jeżeli chcą kształcić się dalej, a to wiąże się z wysokimi kosztami. Uczelnia wyższa wpłynęłaby bardzo korzystnie na rozwój gospodarczy regionu, życie społeczno - kulturalne. Walory turystyczne gminy Do wypoczynku na terenie powiatu zachęcają malownicze krajobrazy i obfitujące w runo kompleksy leśne. Przyjeżdżający może skorzystać z różnych form aktywnego wypoczynku. Gmina ma dogodne warunki do rozwoju turystyki i agroturystyki. Atrakcje przyrodnicze: * Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Górnej Narwi. * Puszcza Białowieska. Szlaki turystyczne: Zabytki

Polecane firmy:

ul. Żwirki i Wigury 14, Bielsk Podlaski
tel. 857303347 , 502259922
autozarscy@wp.pl