Suwałki


Suwałki - 1 Suwałki - 2
Władze samorządowe gminy: Wójt Gminy - Tadeusz Chołko Przewodniczący Rady - Bogdan Boguszewski Urząd Gminy Suwałki ul. Kościuszki 71 16-400 Suwałki tel. (0-87) 566-21-36 fax. (0-87) 566-21-36 Miejscowości należące do gminy Suwałki: Biała Woda, Białe, Bobrowisko, Burdyniszki, Cimochowizna, Czarnakowizna, Czerwony Folwark, Dubowo Drugie, Dubowo Pierwsze, Gawrych Ruda, Gielniewo, Huta, Korkliny, Korobiec, Krzywe, Kuków, Kuków-Folwark, Leszczewek, Leszczewo Lipniak, Magdalenowo Mała Huta, Mały Bród, Niemcowizna, Nowa Turówka, Nowa Wieś, Nowe Kropiwne, Nowy Bród, Okunowiec, Osinki, Osowa, Piertanie, Płociczno, Płociczno-Osiedle, Poddubówek, Potasznia, Przebród, Słupie, Sobolewo, Stara Turówka, Stare Kropiwne, Stary Bród, Stary Folwark, Taciewo, Tartak, Trzciane, Wasilczyki, Wasilczyki, Wiatrołuża Pierwsza, Wigry, Wychodne, Zielone Drugie, Zielone Kamedulskie, Zielone Pierwsze, Żyliny. charakterystyka Gmina Suwałki okala miasto Suwałki. Teren gminy znajduje się w granicach dwóch jednostek fizyczno-geograficznych: Pojezierza Suwalskiego oraz Równiny Augustowskiej. Jedna z największych miejscowości gminy wieś Krzywe jest siedzibą Wigierskiego Parku Narodowego. Formami rzeźby urozmaicającymi powierzchnię są ciągi pagórków i wzgórz moren czołowych akumulacyjnych i spiętrzonych oraz obniżenia wytopiskowe z takimi formami jak: kemy i moreny martwego lodu w dnie. Bardzo charakterystycznymi formami rozcinającymi zarówno równinę sandrową jak i wysoczyznę morenową są rynny subglacjalne i doliny rzeczne, często o założeniach rynnowych. Historia osadnictwa na terenie gminy Suwałki sięga epoki żelaza. Świadczą o tym stanowiska archeologiczne między innymi we wsi Osinki. Znaleźć tam można osady typu nawodnego, budowane na drewnianych rusztowaniach w zarastających zatoczkach jezior oraz osiedla lokalizowane na wzgórzach. W późniejszych czasach tereny te znajdowały się pod wpływami Jaćwingów. O zależności Suwalszczyzny od plemion jaćwieskich świadczą nie tylko pozostałości materialne, ale również i nazwy geograficzne, takie jak: Wigry, Pierty, Piertanie, Dowcień. Spuściznę po nich przejęło Wielkie Księstwo Litewskie. Od XVI wieku zaczęło napływać osadnictwo Polskie z Mazowsza i Podlasia, Żydowskie i Mazurskie z Prus Książęcych. Rozwój regionu wiąże się przede wzsystkim z zakonem Kamedułów. W okresie I wojny światowej Suwalszczyzna znalazła się pod długotrwałą okupacją niemiecką, po wojnie o te ziemie spierali się Polacy z Litwinami. W czasie II wojny światowej funkcjonowało na tym obszarze wiele organizacji niepodległościowych (partyzantka AK, WiN, oddziały litewskie "Dainava"). Po wojnie nastał okres stagnacji. Dopiero w latach 70 - tych nastąpiło pewne ożywienie gospodarki. Powstały nowe zakłady przemysłowe zatrudniające miejscową ludność. Duża ich część zbankrutowała w latach 90. w wyniku przejścia na gospodarkę wolnorynkową. Od 1975 roku gmina Suwałki znalazła się w granicach województwa suwalskiego z siedzibą w Suwałkach, w 1998 r. w wyniku reformy administracyjnej weszła w skład nowoutworzonego powiatu suwalskiego. W gminie Suwałki zarejestrowanych jest 675 podmiotów gospodarczych, z czego 10 należy do publicznego sektora własności a 665 do prywatnego. Są to głównie zakłady produkcyjno - usługowe zajmujące się stolarką, mechaniką pojazdową, produkcją materiałów budowlanych, instalacji wodno - kanalizacyjnych. Większość zakładów mieści się w Starym Folwarku, Gawrych Rudzie i Płocicznie. Rolnicy zajmują się głównie uprawą zbóż i ziemniaków, natomiast produkcja warzyw i truskawek prowadzona jest na niewielką skalę. Przyszłość gminy należy upatrywać w rozwoju sektora turystyki w oparciu o liczne walory przyrodnicze i architektoniczne. Największe walory gminy: Pokamedulski Zespół Klasztorny w Wigrach - mieści się on na naturalnym wzgórzu zajmującym część środkową półwyspu nad Jeziorem Wigry. Często spotykają się w nim głowy państw i uczestnicy licznych konferencji. Do jego popularyzacji przyczyniła się wizyta papieża Jana Pawła II w 1999 roku. Rejs statkiem wycieczkowym - na tym statku papież Jan Paweł II odbył kilkugodzinny rejs po jeziorze Wigry. Obecnie jest on udostępniony dla turystów i stanowi jedną z największych atrakcji regionu. Kolej wąskotorowa w Płocicznie - obecnie wykorzystywany jest 15-kilometrowy odcinek kolejki do miejscowości Krusznik. Planowane jest uruchomienie dalszych kilkunastu kilometrów trasy. Zespół Dworsko-Ogrodowy w Hucie - jest interesującym obiektem. W jego skład wchodzi dwór z połowy XIX w., ruiny murowanej bramy wjazdowej z końca XVIII w. oraz pozostałości parku dworskiego. Żyliny - drewniany kościół i drewnianą dzwonnice z poczatku XX w. Osinki i Osowa - jaćwieskie grodziska i cmentarzyska kurhanowe z III-V w. n. e.

Polecane firmy:

Płociczno-Tartak
tel. 875639263 , 691164622
biuro@augustowska.pl
ul. Raczkowska 7, Raczki
abm.uslugi.instalatorskie@wp.pl
Wiżajny
tel. 875688105 , 664503155
ostojawizajny@interia.pl