Powiat Suwalski


Powiat Suwalski

Władze samorządowe powiatu: Starosta Suwalski - Szczepan Ołdakowski Przewodniczący Rady - Sławomir Małachowski Starostwo Powiatowe w Suwałkach ul. Noniewicza 10 16-400 Suwałki tel. (0-87) 566-39-16 fax. (0-87) 566-47-18 Gminy wchodzące w skład Powiatu Suwalskiego: Bakałarzewo, Filipów, Jeleniewo, Przerośl, Raczki, Rutka - Tartak, Suwałki, Szypliszki, Wiżajny. charakterystyka Powiat Suwałki leży w północnej części województwa podlaskiego, na Pojezierzu Suwalsko - Augustowskim. Od 1995 roku Suwałki są członkiem Związku Miast Polskich, współtworzyły Stowarzyszenie Gmin Polskich "Euroregionu Niemen", było inicjatorem powołania Stowarzyszenia Gmin "Wigry" oraz wspólnie z samorządami powiatów suwalskiego, augustowskiego i sejneńskiego, miasto zawarło porozumienie o współpracy pod nazwą "Forum Samorządowe Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego i Ziemi Sejneńskiej". Początkowo Suwalszczyzna była w posiadaniu Jaćwingów, po ich upadku toczyły się zacięte walki o sukcesję. W 1667 roku ziemie tą nadał Jan Kazimierz zakonowi kamedułów. Siedzibą zakonu stały się Wigry, gdzie wznieśli oni swój klasztor i kościół. Powoli zaczęto zagospodarowywać okoliczną puszczę: karczowano las, sprowadzano osadników i zakładano wsie. Po trzecim rozbiorze Suwalszczyzna przeszła w ręce pruskie. Zaborca dokonał kasacji zakonu i zagarnął ziemie należące do nich. W Wigrach utworzono siedzibę powiatu wigierskiego. Po trzecim rozbiorze Suwalszczyzna przeszła w ręce pruskie. Zaborca dokonał kasacji zakonu i zagarnął ziemie należące do niego. W Wigrach utworzono siedzibę powiatu wigierskiego. Miejscowość straciła znaczenie po przeniesieniu władz powiatu do Sejn. W 1816r. utworzono województwo augustowskie z siedzibą w Suwałkach a w 1835r. Suwałki stały się stolicą nowoutworzonej guberni. Suwałki ominęła linia kolejowa warszawsko - petersburska, to była główna przyczyna stagnacji regionu, z której nie mógł się podnieść. W czasie pierwszej wojny światowej toczyły się tutaj zacięte walki rosyjsko - niemieckie a po wojnie o Suwalszczyznę toczyli bój Polacy z Litwinami. W okresie międzywojennym weszła w skład województwa białostockiego. Ogromne zniszczenia w czasie II wojny światowej spowodowały, że rozwój regionu postępował bardzo wolno. Łączna długość sieci wodociągowej rozdzielczej w powiecie Suwałki wynosi 877,5km., kanalizacyjnej - 57,9km., cieplnej - 5,2km., natomiast w regionie brakuje rozdzielczej sieci gazowej. W powiecie funkcjonuje 7 oczyszczalni ścieków: 3 biologiczne o łącznej przepustowości 405 m3/dobę oraz 4 z podwyższonym usuwaniem biogenów o przepustowości 650 m3/dobę. W powiecie Suwałki funkcjonuje 42 szkoły podstawowe, 8 gimnazjów, 5 szkół średnich. Do szkół uczęszcza łącznie 5,6 tys. uczniów. W powiecie Suwalskim funkcjonuje 5440 podmiotów gospodarczych, z czego 89 należy do publicznego sektora własności, natomiast 5351 znajduje się w rękach prywatnych. Dominują małe i średnie zakłady handlowo - usługowe. Szansą dla powiatu może być rozwój turystyki i agroturystyki oraz rolnictwa ekologicznego. Suwalszczyzna jest bardzo atrakcyjna pod względem przyrodniczym. Dużą jej część porastają pozostałości po prastarych Puszczach: Augustowskiej i Rominckiej. Oprócz lasów krajobraz urozmaicają zbiorniki wodne: jeziora, stawy i rzeki. W powiecie Suwałki obszary o szczególnych walorach przyrodniczych zajmują powierzchnię 73476,8 ha. (56,2%) z czego na parki narodowe przypada 8063,5 ha., rezerwaty przyrody - 371,3 ha., parki krajobrazowe - 6284 ha., obszary chronionego krajobrazu - 59040 ha., użytki ekologiczne - 827,1 ha. W powiecie znajduje się 94 pomniki przyrody. Atrakcje powiatu: Suwalski Park Krajobrazowy - utworzony w roku 1976 jako pierwszy w Polsce obszar chroniony tego typu. Leży na Pojezierzu Północnosuwalskim, charakteryzującym się polodowcową rzeźbą terenu. Na terenie Parku znajdują się 3 rezerwaty przyrody i najgłębsze w Polsce jezioro Hańcza (108,5 m n. p. m.). Okoliczne krajobrazy można podziwiać na licznie występujących tu wzgórzach. Najpiękniejsze są: . Góra Leszczynowa, Góra Zamkowa, Góra Kościelna i najpopularniejsza Góra Cisowa. Wigierski Park Narodowy - utworzony 1 stycznia 1989 roku. Wigierski Park Narodowy zajmuje południowe fragmenty Pojezierza Wschodniosuwalskiego i fragmenty Równiny Augustowskiej z Puszczą Augustowską. Duże wrażenie robi polodowcowa rzeźba terenu, zwłaszcza liczne pagórki, wysoczyzny oraz wzniesienia morenowe i kemowe, przecięte dolinami wąwozami i kotlinami. W tak ukształtowany krajobraz wtopione są rzeki, strumienie i jeziora. Na terenie parku znajduje się aż 42 jeziora, z których najpiękniejsze są Wigry. A najcenniejszym zabytkiem Suwalszczyzny jest zlokalizowany we wsi Wigry pokamedulski zespół klasztorny.

Polecane firmy:

Śledzie
tel. 862710228
ul. Dojlidy Fabryczne 18, Białystok
marekboltryk@gmail.com
ul. Sidrzańska 13, Nowy Dwór
tel. 857126420
nowydwor@strazgraniczna.pl
ul. Jagiellońska 42, Brańsk
iwo2005@konto.pl