Powiat Augustowski


Powiat Augustowski

Władze samorządowe powiatu:
Starosta Augustowski - Franciszek Wiśniewski
Przewodniczący Rady - Roman Krzyżopolski
Starostwo Powiatowe w Augustowie
ul. 3-go Maja 29
16-300 Augustów
tel. (0-87) 644-53-50
fax. (0-87) 644-53-40
www.augustowski.home.pl
e-mail: promocja@hot.pl

Podstawowe dane o powiecie:

Powiat
Augustów
Powierzchnia w km2
LUDNOŚĆ (w tys.)


Ogółem
Kobiet
Mężczyzn
Na km2
Przyrost naturalny

1659
60,9
30,8
30,1
58,6
1,98

Gminy wchodzące w skład powiatu: Augustów miasto, Augustów, Bargłów Kościelny, Lipsk, Nowinka, Płaska, Sztabin

Charakterystyka

Powiat Augustowski leży w północnej części województwa podlaskiego, w otoczeniu wielu malowniczych jezior i lasów. Jego stolicą jest Augustów, jedno z największych miast województwa. Na tym terenie znajduje się wiele miejsc o dużych walorach przyrodniczych, m.in.: fragment Biebrzańskiego Parku Narodowego, 10 Rezerwatów Przyrody oraz 83 pomniki przyrody. Do Obszarów Chronionego Krajobrazu należą: Dolina Rospudy, Puszcza i Jeziora Augustowskie, Dolina Biebrzy i Jeziora Rajgrodzkie.
W powiecie znajduje się 70,9 tys. użytków rolnych, szczegółowy stan ewidencji gruntów i kierunki wykorzystywania powierzchni przedstawia wykres.
Niekwestionowanym atutem Powiatu jest Puszcza Augustowska, która zajmuje powierzchnię około 100 tys. ha. Jest ona jednym z największych kompleksów leśnych w Polsce. Puszczę porastają głównie bory, obok nich występują grądy oraz w dolinach rzek lasy łęgowe. W Puszczy Augustowskiej można zobaczyć wiele gatunków roślin rzadkich, podlegających ochronie (brzoza niska, bluszcz pospolity, wawrzynek wilcze łyko) a także różne gatunki zwierząt: łosie, sarny, jelenie, wilki, rysie itd. Środowisko wodne, jak również sama Puszcza Augustowska jest idealnym miejscem gniazdowania ptaków. Kilka gatunków ma tu nawet granice występowania.
Kolejną atrakcją Powiatu jest Kanał Augustowski położony na pograniczu Polski i Białorusi. Łączy on dorzecze Wisły i Niemna. Jest to kanał żeglowny, podziałowy. Kanał spełnia funkcję rekreacyjno - turystyczną. Jego długość jest imponująca wynosi, bowiem 102 km, z czego 80 km znajduje się po stronie Polskiej. Daje to jemu drugie po Kanale Elbląskim miejsce w kraju. Bodźcem do zbudowania drogi wodnej omijającej tereny Prus była wojna celna między Rosją a Prusami w latach 20-tych XIX. Z inicjatywą budowy Kanału wystąpił w 1822 roku minister skarbu Królestwa Polskiego Ksawery Drucki - Lubecki. Realizację tej niezwykle trudnej misji powierzono stronie polskiej. Budowę kanału zakończono w 1839 roku. Kanał Augustowski stracił swoje znaczenie po upadku powstania listopadowego, z tego powodu zachował się w mało zmienionej formie do czasów współczesnych. W 1968 roku otoczono opieką środkową część Kanału wraz z 300 metrowym pasem ochronnym. Jedenaście lat później rozszerzono ochronę na całą długość.
W powiecie Augustowskim w 2001 roku zarejestrowanych było 8029 przedsiębiorstw, z czego 164 należało do sektora publicznego, zaś reszta znajdowała się w rękach prywatnych.

Tab. Podmioty gospodarki narodowej Powiatu Augustowskiego według wybranych sekcji.
Rolnictwo
Przetwórstwo
Budownictwo
Handel
Hotele i restauracje
Transport
Obsł. nieruchomości
Edukacja
Służba zdrowie
Pozostałe
Razem
4518
377
406
1132
181
367
348
86
181
386
8029

Łączna długość sieci wodociągowej rozdzielczej w całym powiecie wynosi 684,7km, kanalizacyjnej - 102,7km, cieplnej - 28,4km., natomiast brakuje sieci gazowej rozdzielczej. W powiecie Augustowskim funkcjonuje 5 oczyszczalni ścieków o łącznej przepustowości 11001 m3/na dobę. W 2001 roku nakłady inwestycyjne na ochronę środowiska wyniosły 878,7tys. zł. Było to aż o 3730,4tys. zł mniej niż rok wcześniej.
W powiecie Augustowskim funkcjonuje 39 szkół podstawowych, 13 gimnazjów, 7 liceów ogólnokształcących i 16 szkół średnich zawodowych. Do szkół uczęszcza 11,8 tys. uczniów.
szlaki turystyczne
Ziemia Augustowska jest jednym z ważniejszych ośrodków wypoczynkowych w kraju, gdyż jej liczne walory umożliwiają uprawianie różnych form turystyki, np. kajakarstwa, żeglarstwa, wioślarstwa, narciarstwa wodnego, windsurfingu, narciarstwa biegowego czy łyżwiarstwa. Do najważniejszych szlaków wodnych można zaliczyć:
* szlak Czarnej Hańczy;
* szlak Kanału Augustowskiego;
* szlak Rospudy i Blizny;
* szlak Biebrzy.
atrakcje przyrodnicze
Niewątpliwym walorem powiatu Augustowskiego są obiekty o szczególnym znaczeniu przyrodniczym. Zajmują one powierzchnię 110824,8 ha. (66,8%).

Polecane firmy: